Που θα βρω το E-Nr της συσκευής μου;


Για τις εταιρείες BOSCH / SIEMENS / PITSOS / NEFF θα χρειαστείτε το μοντέλο " E-Nr " που αναγράφεται στο ταμπελάκι της συσκευής σας.

Αυτά τα στοιχεία απαιτούνται για να αναγνωριστεί η συσκευή σας μέσω της βάσης δεδομένων.  Ο αριθμός E-Nr. βρίσκεται πάνω στην πινακίδα της συσκευής σας. Η παρακάτω λειτουργία θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε πού βρίσκεται η πινακίδα της συσκευής σας, καθώς η θέση της διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία και το μοντέλο της συσκευής.

Δυσκολεύεστε να βρείτε τον E-NR (αριθμός μοντέλου); Χρησιμοποιήστε την εύρεση πινακίδας πληροφοριών, για να βοηθηθείτε.Στις οικιακές συσκευές BOSCH / SIEMENS / PITSOS / NEFF το μοντέλο περιγράφεται ως E-Nr.
Το E-Nr είναι σημαντικό και μας βοήθα στην σωστή και άμεση εύρεση του ανταλλακτικού που αναζητάτε.
Το E-Nr θα το βρείτε στην πινακίδα πληροφοριών (ταμπελάκι) της συσκευής σας και θα έχει την μορφή της παρακάτω εικόνας που χρησιμοποιούμε ως υπόδειγμα:
 Υπόδειγμα E-Nr σε πινακίδα πληροφοριών
   

Το μοντέλο E-Nr συνήθως ξεκινά με λατινικούς χαρακτήρες, συνεχίζει με αριθμούς ή χαρακτήρες και τελειώνει με κάθετο και διψήφιο αριθμό (π.χ. JD66SE50 /01). Σημαντικό: Ο διψήφιος αριθμός στο τέλος (Index Number) είναι απαραίτητος και πρέπει να τον συμπληρώσετε στο E-Nr.Προσοχή! Το E-Nr αναζητήστε το μόνο στην πινακίδα πληροφοριών (ταμπελάκι) που βρίσκεται κολλημένη πάνω στην συσκευή και όχι σε εγχειρίδια χρήσης, έντυπα ή παραστατικά αγοράς.

Που θα βρώ το E-Nr της συσκευής μου;

 

Στα Πλυντήρια Ρούχων και Στεγνωτήρια θα το βρείτε σε ένα από τα παρακάτω σημεία:
  1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής και κοιτάξτε εσωτερικά του πλαισίου της πόρτας.
  2. Ανοίξτε το πορτάκι του φίλτρου που βρίσκεται στο κάτω μέρος και κοιτάξτε εσωτερικά.
  3. Εξωτερικά στην πίσω πλευρά της συσκευής σας, υπάρχει πινακίδα πληροφοριών (ταμπελάκι).

 

Στα Πλυντήρια Πιάτων θα το βρείτε:
 

Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου και κοιτάξτε στο επάνω μέρος της πόρτας στο προφίλ ή εσωτερικά αυτής (συνήθως είναι χαραγμένο στο επάνω προφίλ της πόρτας).

 

Στους Εντοιχιζόμενους Φούρνους θα το βρείτε:
 

Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου και κοιτάξτε εσωτερικά και πλάγια του πλαισίου (συνήθως βρίσκεται στην δεξιά πλευρά).

 

Στις Κεραμικές Εστίες ή Εστίες Αερίου θα το βρείτε:
 

Ανασηκώστε το πλατό από τον πάγκο του επίπλου κουζίνας και κοιτάξτε κάτω από το πλατό.

 

Στις Κουζίνες και στα Μικροκυμάτων θα το βρείτε σε ένα από τα παρακάτω σημεία:
  1. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου και κοιτάξτε εσωτερικά και πλάγια του πλαισίου.
  2. Μόνο στις Κουζίνες, Τραβήξτε το συρτάρι του θερμοθαλάμου και κοιτάξετε εσωτερικά στο προφίλ του συρταριού.
  3. Εξωτερικά στην πίσω πλευρά της συσκευής σας, υπάρχει πινακίδα πληροφοριών (ταμπελάκι).

 

Στους Απορροφητήρες θα το βρείτε:
 

Αφαιρέστε τα φίλτρα και κοιτάξτε κοντά στα μοτέρ ή στα εσωτερικά τοιχώματα.

 

Στα Ψυγεία θα το βρείτε σε ένα από τα παρακάτω σημεία:
  1. Ανοίξτε την πόρτα της συντήρησης, αφαιρέστε το συρτάρι της φρουτολεκανης και κοιτάξτε στο εσωτερικό τοίχωμα του ψυγείου. 
  2. Εξωτερικά στην πίσω πλευρά της συσκευής σας, υπάρχει πινακίδα πληροφοριών (ταμπελάκι).

 

Στα Σίδερα, στις Σκούπες και γενικά στις Μικροσυσκευές θα το βρείτε:
 

Κοιτάξτε από κάτω ή στο πίσω μέρος της συσκευής.Translation
Where can I find the E-Nr of my device?
 
For the BOSCH / SIEMENS / PITSOS / NEFF companies you will need the "E-Nr" model shown on the label of your device.

This information is required to identify your device through the database. The number E-Nr. is located on the plate of your device. The following function will help you identify where your device's plate is, as its location varies by device category and model.

Having trouble finding the E-NR (model number)? Use the find info plate to help.

In BOSCH / SIEMENS / PITSOS / NEFF home appliances the model is described as E-Nr.
E-Nr is important and helps us find the right replacement part for you right away.
You will find the E-Nr on your device's nameplate and will look like the following image that we use as an example:Model E-Nr on information plate

The E-Nr model usually starts with Latin characters, continues with numbers or characters, and ends with a vertical and two-digit number (eg JD66SE50 / 01). Important: The two-digit number at the end (Index Number) is required and you must fill in the E-Nr.

Caution! Look for E-Nr only on the information plate (sticker) affixed to the device and not on user manuals, forms or purchase documents.

Where can I find the E-Nr of my device?

In Washing Machines and Dryers you will find it in one of the following locations:
a) Open the appliance door and look inside the door frame.
b) Open the filter door at the bottom and look inside.
c) Externally on the back of your device, there is an information plate (label).

At Dishwashers you will find:
Open the door of the washing machine and look at the top of the door in or inside the profile (usually engraved on the top profile of the door).

In the built-in ovens you will find:
Open the oven door and look inside and sideways (usually on the right side).

In Ceramic or Gas Stoves you will find:
Lift the plate from the counter of the kitchen furniture and look under the plate.

In Kitchens and Microwaves you will find it at one of the following locations:
a) Open the oven door and look inside and sideways.
b) In the Kitchens only, Pull the drawer in the drawer and look inside the drawer profile.
c) Externally on the back of your device, there is an information plate (label).

At Cookers you will find:
Remove the filters and look close to the motors or the inside walls.

In the refrigerator you will find it in one of the following locations:
a) Open the maintenance door, remove the fruity drawer and look at the inner wall of the refrigerator. b) Externally on the back of your device, there is an information plate (label).

In Iron, in Vacuum Cleaners and in Small Appliances in general you will find:
Look below or at the back of the device.

Ευθύμιος
Ευθύμιος

"Στόχος μας είναι να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας και οι προσπάθειές μας αυτές έχουν σαν στόχο την επίτευξη αυτού του σκοπού. Χαιρόμαστε να κάνουμε τους πελάτες μας ευτυχισμένους."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου